Zarządzanie projektem

Eurogrant  świadczy różnorodne usługi doradcze w celu  prawidłowej realizacji projektu przez Beneficjenta zgodnie z wymogami wynikającymi m.in. z umowy o dofinansowanie, procedur finansowo-księgowych , zasad kwalifikowalności wydatków czy też innych aspektów formalno-prawnych. Zakres naszych usług obejmuje :

 1. ZARZĄDZANIE FINANSOWE PROJEKTEM

 • Sporządzanie wniosków  o płatność zaliczkową , pośrednią, końcową,
 • Monitorowanie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektu,
 • Kontrola i aktualizacja harmongramu rzeczowo-finansoweg projektu
 • Kontrola i monitoring rozliczeń finansowych wykonawców i podwykonawców
 • Ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez Wnioskodawców w zakresie zgodności z zawartą umową o dofinansowanie,
 • Sporządzanie dokumentów w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej wymaganych lub na żądanie Instytucji Zarządzającej,
 • Udział w kontrolach finansowych projektu w siedzibie Zamawiającego
 • Udział w kontroli końcowej prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (zwaną dalej IZ ).
 • Udział w kontrolach finansowych projektu w okresie trwałości
 • Prowadzenie dokumentacji projektu w systemie SL2014 w zakresie wymaganym przez IZ

2. ZARZĄDZANIE RZECZOWE WRAZ Z NADZOREM NAD PROJEKTEM 

 • Koordynacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym                            
 • Monitoring realizacji projektu i wprowadzanie ewentualnych zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • Przygotowywanie raportów okresowych  z postępów realizacji wszystkich etapów projektu – rzeczowe i finansowe.
 • Pomoc merytoryczna udzielana Beneficjentowi w przygotowaniu wszelkich pism do IZ związanych z realizacją projektu,
 • Bieżący nadzór nad wyłonionymi Wykonawcami podczas realizacji rzeczowej projektu w szczególności oceny ilościowej i jakościowej wykonanych prac będących przedmiotem odbioru częściowego i końcowego ,
 • Udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów prac oraz odbioru końcowego realizowanego projektu,
 • Kontrola dokumentacji odbiorowej dotyczącej wykonanych robót , dostaw i usług w ramach projektu
 • Bieżące monitorowanie wskaźników projektu zawartych we wniosku aplikacyjnym.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu w systemie SL2014 w zakresie wymaganym przez IZ
 • Pomoc w przygotowaniu wyjaśnień w zakresie realizacji projektu oraz reprezentacja Beneficjenta  przed  instytucjami przeprowadzającymi kontrole
 • Udział w kontrolach projektu prowadzonych przez podmioty zewnętrzne wskazane przez IZ w okresie świadczenia usługi
 • Udział w naradach roboczych w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego
 • Udział w kontrolach projektu w okresie trwałości
 • Pomoc merytoryczna  w okresie trwałości projektu 

 3. NADZÓR INWESTORSKI

Usługi te są realizowane dla projektów infrastrukturalnych w których wstępują roboty budowlane lub instalacyjno-montażowe . Nadzór inwestorski jest prowadzony przez osoby z uprawnieniami budowlanymi , we wszelkich branżach wynikających z zakresu projektu

 • Nadzór nad opracowywaną przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacją techniczną i projektową w szczególności jej zgodność z Programem funkcjonalno-użytkowym,
 • Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz na każde żądanie zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych,
 • Kontrola zgodności realizacji inwestycji oraz egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętymi w umowach z Wykonawcami robót budowlanych harmonogramem rzeczowo finansowym oraz harmonogramem realizacji robót,
 • Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane) i zasadami wiedzy technicznej,
 • Analiza dokumentacji technicznej i projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,
 • Wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania,
 • Kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ,
 • Czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji,
 • Udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcom robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,
 • Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy,
 • Podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robot 
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad  i usterek,
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • Dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego poszczególnych części określonych w umowach z Wykonawcami oraz odbioru końcowego inwestycji i przekazywaniu ich do użytkowania,
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne,
 • Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych objętych projektem,
 • Udział w radch budowy , naradach technicznych, problemowych i w innych zależnie od sytuacji.
 • Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu 
 • Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.
 • Przygotowywanie okresowych raportów z  postępów realizacji  robót budowlanych.

 4. USŁUGI  INŻYNIERA PROJEKTU / KONTRAKTU

Usługi  Inżyniera Projektu lub Kontraktu obejmują całościowe zarządzanie procesem inwestycyjnym we wszystkich kluczowych  obszarach . Stąd też zawierają one opisane wyżej usługi : Zarządzanie finansowe , Zarządzanie rzeczowe wraz z nadzorem nad projektem ,Nadzór inwestorski,Usługi prawne ( opisane w Usługach innych ) oraz Usługi w zakresie udzielania zamówień ( opisane w Usługach innych ) .  

 

 

okok