Dotacje

Oferujemy naszym klientom usługi w zakresie pozyskania dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jak również z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ze względu na naszą specjalizacje w obsłudze projektów infrastrukturalnych podstawowymi programami gdzie poszukujemy dofinansowania dla przyszłych Beneficjentów są :

- Regionalne Programy Operacyjne 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

- Program Operacyjny Polska Wschodnia

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa

- Program  Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 

- Program Europejska Współpraca Terytorialna

Nasza  kompleksowa  oferta  w tym zakresie obejmuje usługi dla 4 etapów pozyskania dofinansowania: 

ETAP I: analiza przedstawionego przez Beneficjenta projektu , pomysłu czy  zamiaru inwestycyjnego pod kątem możliwych źródeł  uzyskania dofinansowania . W następnym kroku zostaje przyjęty ostateczny zakres projektu , jego budżet w tym wydatki kwalifikowalne, termin realizacji oraz wkład własny Beneficjenta.

ETAP II: obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wymaganych załączników
  • studia wykonalności , biznes plany w zależności od wymagań konkursu.
  • analizy finansowe, analizy wariantów i inne wymagane w danym konkursie  
  • opracowanie specyfikacji technicznej projektu np. w formie programy funkcjonalno-użytkowego , opisu wdrożenia , zakresu dostaw sprzętu itp
  • weryfikacja posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji  projektowej oraz kosztorysowej
    np. projekt budowlany z przedmiarem robót , audyt energetyczny itp
  • weryfikacja posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji formalnej
    np. pozwolenia na   budowę , decyzje środowiskowe , opinie konserwatora  itp.

Całość przygotowanej aplikacji jest optymalizowana pod kątem kryteriów oceny formalnej i  merytorycznej danego konkursu w celu uzyskania najwyższej możliwej punktacji podczas oceny złożonego wniosku o dofinansowanie. 

ETAP III: obejmuje wsparcie Beneficjenta w okresie  oceny wniosku o dofinansowanie  w tym przygotowanie uzupełnień podczas  oceny formalnej ,   wyjaśnienia dla Instytucji Oceniającej  przy ocenie merytorycznej, przygotowanie ewentualnej korekty wniosku i dokumentacji projektowej. 

ETAP IV: obejmuje przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowania przez Beneficjenta  , w tym harmonogramu rzeczowo –finansowego , oświadczeń  i  innych  wymaganych załączników.

okok