Dokumenty strategiczne

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji jest ważnym dokumentem o charakterze społecznym. Jest to opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej, oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju , ponieważ rewitalizacja obejmuje nie tylko ochronę zabytków, remonty zniszczonych domów i kamienic ale także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe gmin i miast.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych, zarówno dla Gminy, jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także innych interesariuszy, którzy będą mogli bezpośrednio aplikować o środki finansowe, zarówno do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jak też do innych funduszy finansujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

LPR jest opracowywany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.
Firma EUROGRANT Sp. z o.o dysponując dużym potencjałem merytorycznym i doświadczeniem zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Strategia jest dokumentem planistycznym, ujmującym wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju jednostki terytorialnej wraz z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i terytorialnym w ujęciu długoterminowym.

Strategia rozwoju lokalnego jest narzędziem niezbędnym do profesjonalnego zarządzania jednostką samorządową oraz warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem opracowywanym na potrzeby gminy/powiatu/miasta w celu wyznaczenia kierunków rozwoju poprzez sformułowanie wizji, misji, celów strategicznych i taktycznych oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem określonych środków i narzędzi. Strategia rozwoju winna być wdrożona i następnie monitorowana, a w razie zaistnienia ważnych i uzasadnionych przesłanek dostosowana do zmienionych warunków i otoczenia.

Profesjonalnie opracowana strategia jest kluczem do rozwoju samorządu terytorialnego.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2020

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020 jest ważnym opracowaniem umożliwiającym stworzenie warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Rozwój ten winien być powiązany ze wzmocnieniem kapitału społecznego oraz respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Strategia jest dokumentem programowym i służy ukierunkowaniu działań Samorządu w dłuższej perspektywie czasowej na zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, co spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności generowanym takimi czynnikami, jak redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) zobowiązujący samorząd gminy do opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W myśl nowej strategii zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc finansową i materialną jako instrument początkujący proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie.

Firma EUROGRANT Sp. z o.o dysponując dużym potencjałem merytorycznym i doświadczeniem zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych .

BIZNESPLAN

Zespół specjalistów z firmy EUROGRANT Sp. z o.o oferuje profesjonalne usługi z zakresu przygotowania biznesplanów. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie tworzenia dokumentów potrzebnych przedsiębiorcom ubiegającym się o dotacje, kredyty, poszukującym inwestora czy też pragnącym przeprowadzić analizę opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych.

W trakcie tworzenia biznesplanu przywiązujemy dużą wagę do kontaktu z Klientem, co gwarantuje pełną satysfakcję z efektów naszej pracy. Na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości oraz służymy radą, aby ostatecznie dostarczyć Klientowi rzetelny biznesplan.

Ofertę przygotowania biznesplanu kierujemy do przedsiębiorców z całego kraju zarówno na potrzeby wewnętrzne jak zewnętrzne , dla nowo powstających podmiotów np. spółek celowych jak i dla już istniejących firm. Każdy nasz biznesplan to owoc współpracy z Klientem, zaś największym sukcesem jest uzyskanie dotacji unijnej czy też kredytu oraz powodzenie przedsiębiorstwa po wdrożeniu projektu inwestycyjnego.

okok